Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Sønderborg Radikale Venstre

Vejledning om det samlede programarbejde

Procedure for programskrivning
(for udarbejdelse af holdningspapir: se særskilt udgave)
 
1. Forretningsudvalget behandler et forslag til nedsættelse af et programudvalg med et udkast til dettes kommissorium og indstiller til Hovedbestyrelsen om dets nedsættelse. Programudvalg kan ligeledes nedsættes i overensstemmelse med Landsforbundets vedtægter § 13, stk. 7.
 
2. Der indkaldes kandidater til skrivegruppen for et muligt udvalg.
 
3. Hovedbestyrelsen bestemmer om udvalget skal nedsættes, vedtager en foreløbig tidsplan for programarbejdet samt vælger formand og øvrige medlemmer af skrivegruppen.
 
4. Storkredsformændene og Radikal Ungdom informeres om sammensætningen af programudvalgets skrivegruppe med henblik på, at ikke-repræsenterede storkredse og Radikal Ungdom kan udpege hver et stemmeberettiget medlem af programudvalget.
 
5. Sekretariatet forsyner programudvalget med en oversigt over hidtil gældende radikal politik på området, fx evt. landsmøderesolutioner og folketingsgruppens initiativer og udspil. Desuden fremsendes Landsforbundets skabelon for udformning af politiske programmer.
 
6. Programudvalget fremsender endelig tidsplan til forretningsudvalget. Orientering om udvalgets nedsættelse og den fastlagte tidsplan lægges på formandsnetværket med henblik på, at kommuneforeningerne kan forberede høringsprocessen.  Udvalgskoordinator finder en korrekturlæser for programmet.
 
7. Programudvalget påbegynder sit arbejde og udarbejder et foreløbigt programforslag eller udfoldet kommissorium, der angiver hovedindholdet og den politiske retning for programforslaget. Udvalget fremsender senest 12 dage før Hovedbestyrelsens møde det foreløbige programforslag eller udfoldede kommissorium til sekretariatet og udvalgskoordinatoren, som drager omsorg for at materialet tilsendes Hovedbestyrelsen senest 10 dage før mødet.
 
8. Hovedbestyrelsen behandler det foreløbige programforslag eller udfoldede forslag til kommissorium. Efter behov kan der ved denne førstebehandling i Hovedbestyrelsen gennemføres vejledende temaafstemninger, der har til hensigt at afklare den politiske retning for det videre programskrivningsarbejde. Skrivegruppen og storkredsrepræsentanterne inviteres til at deltage i Hovedbestyrelsens behandling.
 
9. Programudvalget udarbejder på baggrund af Hovedbestyrelsens udstukne politiske retningslinjer et udkast til program.
10.Programudkastet sendes i høring i mindst 6 uger 
a. i kommuneforeningerne, 
b. i Hovedbestyrelsen,
c. blandt interesserede medlemmer, 
d. og i sekretariatet. 
Høringssvar kan enten formuleres som kommentarer eller som egentlige ændringsforslag, men vil ikke blive betragtet som ændringsforslag, der skal behandles af Hovedbestyrelsen.
 
11. Programudvalget behandler de indkomne høringssvar ved fristens udløb og udarbejder på baggrund heraf det endelige programudkast, der 
fremsendes til ordfører mandag 28 dage før HB (det hovedbestyrelsesmøde, hvor det skal behandles),
modtages fra ordfører fredag 22 dage før HB,
afleveres til korrektur onsdag 17 dage før HB,
modtages fra korrektur fredag 15 dage før HB og 
fremsendes til sekretariatet mandag 12 dage før HB og
udsendes til hovedbestyrelsen onsdag 10 dage før mødet.
Skrivegruppen og storkredsrepræsentanterne inviteres til at deltage i Hovedbestyrelsens behandling.
 
12. Skriftlige høringssvar samles i et bilag, som tilsendes Hovedbestyrelsen til orientering.
 
13. Hovedbestyrelsens medlemmer og suppleanter har adgang til at stille ændringsforslag til det endelige programudkast senest onsdag 3 dage før HB kl. 12.00.  
 
14. Skrivegruppen modtager eventuelle ændringsforslag, efterhånden som de indkommer. Senest torsdag kl. 16 to dage før hovedbestyrelsesmødet sender skrivegruppens formand skriftlige kommentarer til indkomne ændringsforslag, hvor det fremgår, om skrivegruppen kan eller ikke kan tilslutte sig disse. Hvis skrivegruppen ikke kan tilslutte sig, begrundes dette. 
 
15. Hovedstyrelsen behandler programudkastet og de stillede ændringsforslag.
 
16. Efter Hovedbestyrelsens behandling færdigredigeres programmet i overensstemmelse med Hovedstyrelsens beslutninger med endelig godkendelse i Forretningsudvalget.
 
17. Det vedtagne program offentliggøres på radikale.dk. 
 
Formkrav vedr. ændringsforslag
De høringsberettigede parter i høringsprocessen kan vælge enten at stille konkrete ændringsforslag eller afgive et høringssvar uden konkrete ændringsforslag. Det er op til programudvalget at afgøre, om det vil indarbejde evt. ændringsforslag eller tage højde for indkomne høringssvar i det endelige programudkast. For at lette udvalgets arbejde med at behandle høringssvarene bør høringssvar udformes så kortfattet og overskueligt som muligt, og ikke fx som margenkommentarer til selve programmanuskriptet.
 
Ændringsforslag fra Hovedstyrelsesmedlemmer og -suppleanter til det endelige programudkast skal være formuleret som konkrete ændringsforslag med angivelse af linjenummer, således at forslagene umiddelbart kan behandles i Hovedbestyrelsen. Ændringsforslag skal klart angive, hvad der ændres i programudkastet, herunder hvad der slettes, ændres, erstattes eller tilføjes.
 
For nærmere beskrivelse se ’Politisk arbejde i netværk, udvalg og fora’ som vedtaget af Hovedbestyrelsen.